Obchodní podmínky

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce eshop.neplechanaplechu.cz a zároveň prodávajícím je Markéta Lorenc Trpišovská (dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vydávají podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajcícho provozovaného na webové stránce s adresou eshop.neplechanaplechu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky tvoří nedílou součást kupní smlouvy.

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; komerční zákaz přeprodeje produktů, o kterém je pojednáno níže, tím není dotčen.

Komerční přeprodej produktů zakoupených na internetovém obchodě eshop.neplechanaplechu.cz je bez předchozího písemného souhlasu prodejce Markéty Lorenc Trpišovské zakázán

 

V kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti prodávající a kupujícího odchylně od ustanovení obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

REGISTRACE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), ze kterého může následně provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a aktuální, přičemž prodávající není povinen správnost, pravdivost ani aktuálnost údajů jakkoli kontrolovat či ověřovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Pokud tak však kupující učiní, veškerou odpovědnost za užívání či jiné nakládání s uživatelským účtem nese výlučně kupující; prodávající žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami v takovém případě nenese.

 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru, nečiní nabídku na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách a v eurech. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.

 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s balením jsou zahrnuty v kupní ceně. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

Kupující zboží objedná tak, že nejprve vybere zboží, které chce koupit, a klikne na tlačítko „DO KOŠÍKU“. Následně kupující vyplní formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží
 • měnu, ve které bude kupní cena placena (české koruny nebo euro)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží včetně nákladů spojených se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně nákladů spojených s dodáním zvoleným způsobem doručení
 • kontaktní údaje kupujícího
 • odkaz na tyto obchodní podmínky (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.

Kupující je upozorněn, že odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou umístěny na webové stránce.

Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Odeslání objednávky je závazným návrhem kupní smlouvy.

Prodávající po obdržení objednávky odešle kupujícímu na jím uvedenou adresu elektronické pošty (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) potvrzení o obdržení objednávky. Okamžikem doručení potvrzení o obdržení objednávky na elektronickou adresu kupujícího je kupní smlouva uzavřena.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením změněné varianty objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, a to k okamžiku doručení akceptace prodávajícímu.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží vzniká uzavřením smlouvy. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve výši podle zvoleného způsobu dodání zboží. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Kupní cena může být uhrazena prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně bankovným převodem na účet prodávajícího č. 2154300013/0800

bezhotovostně online platební kartou přes platební bránu GoPay

bezhotovostně online bankovním převodem z vybraných bank

 

 

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do (7)dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě online platby kartou či online bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Povinnost prodávajícího zboží odeslat, resp. předat kupujícímu, vzniká až po zaplacení celé kupní ceny, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

 

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@neplechanaplechu.cz (dále jen „„elektronická adresa prodávajícího“)

Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vrátit prodávajícímu zboží neprodleně, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno zcela nepoškozené.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dále jen „náhrada škody“).

Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b)o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c)o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d)o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e)o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f)o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g)o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h)o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i)o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j)o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k)uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l)o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Ustanovení uvedená v čl. ........ (první odstavec tohoto článku – po očíslování doplnit) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je povinen vytknout vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Kupující je povinen důkladně popsat zjištěnou vadu, způsob a okamžik jejího projevu, dále prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího a uvést datum jeho převzetí.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je dále povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

V ostatním se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

  

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující nabývá vlastniké právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ  

V případě, dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelkých sporů příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech kupujícího v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, jsou upraveny v samostatném dokumentu.

 

 

DORUČOVÁNÍ

Veškerá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím musí být doručována buď na adresu sídla prodávajícího a adresu kupujícího, kterou při uzavírání smlouvy uvedl jako svoji adresu bydliště nebo adresu pro doručování, nebo na elektronické adresy prodávajícího a kupujícího.

Zásilka se považuje za doručenou okamžikem její dodání adresátovi. Za doručenou se považuje i zásilka, jejíž převzetí bylo adresátem odmítnuto, která nebyla vyzvednuta v úložní době, nebo která se vrátila jako nedoručitelná, aniž by adresát druhou stranu o změně adresy předem písemně informoval.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak prodávající a kupující sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných, neúčinných, zdánlivých nebo nevymahatelných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému, zdánlivému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, zdánlivostí či nevymahatelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Změny a dodatky ke kupní smlouvě či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Příloha – Vzorovy_formulár_pro_odstoupeni_od kupni_smlouvy_platny_od_2019 (2)

 

V Liberci, dne 1.10.2019

Markéta Lorenc Trpišovská

Zpět do obchodu